Diasbytes Icon Square Blue

This is the square blue Diasbytes icon