Privacy policy

Introductie

Diasbytes zet zich in om op een veilige en correcte manier om te gaan met uw gegevens. Diasbytes bevestigd hiermee te voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Diasbytes verwerkt uw persoonlijke data voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn beperkt tot interne verwerking voor bijvoorbeeld marketing, sales, support, accountancy, …

Op deze website worden uw persoonsgegevens (w naam en voornaam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, tewerkstellingen, bedrijf en functie) verwerkt bij het invullen van onze contactformulieren. Diasbytes verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig ander doeleinde dan de doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u daarvoor voorafgaandelijk en op uitdrukkelijke wijze toelating verleent. Voor deze verwerking beroept Diasbytes zich op het gerechtvaardigd belang dat Diasbytes heeft bij het aanbieden van een vlot toegankelijke, begrijpelijke, adequate, volledige en relevante website.

Diasbytes verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien Diasbytes uw gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien Diasbytes niet langer is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan Diasbytes . U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering om een aantal basisgegevens aan Diasbytes te verstrekken, tot gevolg kan hebben dat Diasbytes zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te verlenen, uw contractuele bepalingen of uw opdrachten uit te voeren.

Voor meer informatie aangaande het gebruik van de website van Diasbytes of www.diasbytes.com, wordt verwezen naar de naar de cookie policy op de website van Diasbytes.

Betreffende sociale media

Diasbytes beschikt over bedrijfspagina’s op sociale media, meer bepaald LinkedIn en Facebook, om u te informeren over onze diensten, actuele topics, enz. U bent vrij om Diasbytes wel of niet te volgen via bovenstaande sociale media kanalen.

Bewaartermijn

Diasbytes bewaart uw gegevens niet langer dan de wettelijk toepasbare bewaartermijn.

Rechten

Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door Diasbytes worden verricht. Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot Diasbytes via het volgende e-mail adres: info@diasbytes.com. Diasbytes is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand.

U beschikt over volgende rechten:

  • U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen;
  • Behoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden;
  • U kan daarenboven vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen;
  • U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen;
  • Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken;
  • Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

Doorgifte aan derden

Diasbytes verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt in het kader van een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetging Diasbytes ertoe uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan Diasbytes de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.

Diasbytes maakt echter een voorbehoud voor de gedeeltelijke of gehele reorganisatie of een overdracht van de activiteiten van de onderneming. In dit geval worden met de bedrijfsactiviteiten ook uw persoonsgegevens overgedragen aan die derden, die betrokken zijn bij de overdracht en de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan de overdracht. In de mate van het mogelijke zal Diasbytes u op de hoogte stellen van de doorgifte aan voormelde derden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Diasbytes garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt.

Wijzigingen

Diasbytes behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen. Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, neemt Diasbytes alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.

Vraag een gratis demo aan

Bedankt voor uw bericht.
We contacteren u zo spoedig mogelijk.

Er ging iets fout met het verzenden van het formulier.

High-quality https://www.fake-watches.is/richard-mille-c-74.html at low prices! Welcome to our website fake-watches.is